untitled

posted on 26 Jan 2009 21:13 by psu39660

ผลจากเหตุการณ์

 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ทำให้นิสิตนักศึกษาจำนวนหนึ่งหลบหนีออกนอกประเทศ เพราะเกรงว่าจะได้รับภัยจากอำนาจเผด็จการของรัฐบาล ผู้ที่หลบหนีไปนี้ส่วนหนึ่งเข้าร่วมในพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเพื่อต่อสู้กับอำนาจรัฐดังนั้น เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จึงเป็นเหตุการณ์ที่ตีกรอบจำกัดให้พลังทางสังคมต่างๆกลับไปอยู่ในกรอบของระบอบเผด็จการและกรอบความคิดแบบอนุรักษ์นิยมตามเดิม

Comment

Comment:

Tweet