โครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

เมื่อจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอำนาจและจัดตั้งรัฐบาลใน พ.ศ. 2501 ระบบการปกครองแบบพ่อขุน คือ การปกครองแบบศูนย์รวมอำนาจไว้ที่ผู้นำ ยกเลิกระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ขณะที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ก่อให้เกิดชนชั้นกลางจำนวนมาก เช่น นักธุรกิจ ปัญญาชน เป็นต้น ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ได้โอกาส ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้นำ กับ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ กลุ่มประชาชนและกลุ่มธุรกิจเอกชนที่ไม่ได้รับการอุปถัมภ์ ความขัดแย้งนี้เด่นชัดหลังการอสัญกรรมของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ช่วงหลัง พ.ศ. 2506

ในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร และ จอมพลประภาส จารุเสถียร ความไม่สมดุลในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม กลุ่มชนที่เกิดขึ้นใหม่จำนวนมากต้องการมีส่วนร่วมในการปกครอง การผูกขาดอำนาจของกลุ่มเผด็จการทหาร ทำให้กลุ่มสังคมอื่นไม่พอใจ

ความขัดแย้งกับกลุ่มผลประโยชน์อื่น  ระบบการปกครองแบบเผด็จการต้องอาศัยฐานะ บุคลิก ของผู้นำในการสร้างบารมีให้มีขึ้นในกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ คือ การสร้างบารมีให้เป็นที่ปรากฏนั่นเองอันเป็นที่มาของโภคทรัพย์ และอำนาจทางการเมือง ในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะ-รัชต์ มีอำนาจบารมีเพียงพอที่ควบคุมกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆได้ แต่ในสมัย จอมพลถนอม และ จอมพลประภาส มีแนวโน้มที่ขัดแย้งกับกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ เช่น มีการจับกุมนักธุรกิจภายใต้การอุปถัมภ์ของกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น ทำให้กลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ ไม่พอใจ

ความชอบธรรม                       รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และการเมืองได้ เช่น ปัญหาการคลาดแคลนข้าวสารจนต้องมีการปนส่วนข้าวตามสำมโนประชากร แสดงถึงการผิดปกติของระบบการปกครอง การคัดชื่อนักศึกษารามคำแหงออกจากทะเบียนนักศึกษา ทำให้เกิดการประท้วงดังกล่าว ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นการเรียกร้องรัฐธรรมนูญก่อนที่จอมพล ถนอม จะยึดอำนาตัวเอง 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2514 นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปต่างก็ไม่ค่อยจะพอใจรัฐบาล ความรุนแรงผ่อนคลายได้บ้าง เพราะสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นปากเสียงของประชาชนอยู่ บรรดาสื่อสามารถวิพากษ์ วิจารณ์รัฐบาลได้ตามสมควร ประชาชนหวังว่ารัฐบาลจอมพลถนอม ต้องหมดอำนาจไปตามวิถีรัฐธรรมนูญได้ แม้ว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ.2511 จะมิใช่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง แต่เมื่อรัฐบาลรัฐประหารยึดอำนาจของตนเอง ใช้อำนาจเผด็จการโดยประกาศใช้ธรรมนูญ การปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 ทำให้เกิดกระแสต่อต้านรัฐบาล มากขึ้น แต่ไม่มีผู้ใดกล้าเปิดเผย เพราะเกรงอำนาจของคณะรัฐประหาร ต่อมามีผู้ใช้อำนาจคณะรัฐประหารไปในทางมิชอบ นิสิต นักศึกษาเริ่มมีบทบาท การรวมตัวเพื่อต่อต้านอำนาจที่ไม่ชอบธรรม

Comment

Comment:

Tweet